Home


Audio Mp3 - Noor Mohammad Nooral Music | Songs & Albums
 
Video Mp4 - Noor Mohammad Nooral Music | Songs & Albums
Abu mani babu mani parcha
Agan wash dil e pamana
Agan wash dil
Ahug warin kaman mayan
Allah pa gul andama wash
Ay baluchan itehaad murad
Ay ke ent paman
Aye baluchistan tai kuhan
Azagun tap pa darman
Barey aap ent barey hon
Basin kaputh ko ko makan
Be darwar o durdanag ent
Be kan hanchi ahey
Be mehiri ke dema
Benand o gall bekan
Bey taiga na beeth bam
Beya beya amul nazin
Beya ke jatag marochi
Bina kan hanchin aahey
Biya ambal o beya
Biya biya ke mann tai
Biya biya ke patao zirde
Biya cha gimurtagen polan
Biya pada shakin talarane
Bothkegin sanj ke
Busoch eth daptaran
Cha wata kas naith
Chiya tao mana dost hairan
Chu na meeranen jahana
Chu nakarze ey gehgehin
Chukin baluchani ma chukkin
Dard-e-zemar ishq e saza dil
Dard-a-rouchey karar akber
Daur sakkiye kath o guwazey
Dheiko jango o khsaran
Dil cha kaba dar kuta
Dil-e-dard o darman elahi
Dil par tao chu naaleeth
Dila may nalita marche oa
Doshi sar mane sangina
Dunani banook habar kananey
Dushman suchan belley suchan
Gul mahparana rande
Gul matraha kai dab kanth
Gule qasida becharan
Gulin lalin pari distag
Gun dhun o hiran
Gun gudo puchan lal
Guragen warna tai sarae
Haale washin pamana tai
Hadgani ap hushk ant
Halan biyar suhbi samen tao
Halan sar kan et belan
Jahan nadrin tai demey
Jeene shaukey chiya zahre
Ji hama bari
Ji mane meerin balouch
Kad o golpariyane
Kad o gulpariyani pullin
Kagadin lunt pan o muzwak
Kai man wairana chiragan bali
Kalkashan lasahin giwar gushi
Kapta jar aye
Kaputhan dil e zaiman bechare
Kas pahr ma bandeth pa dabani
Kasey ke wahdey kasan che gar
Kasi pahr mabandi pa
Kulle luddulin pari dil mane
Ladonge lado lade lado lae
Lahdin dil-e-zagrin zaheer
Lote harranga tao shape
Mahgula banoori sarey
Mahrang dab kanth dila
Mai dil-e-tunn aapin
Majlaso dewanag mabe lale
Majles o dewan at amirani
Makahe darbandi kaputh
Malo malo mallan
Man ahd kana paiman kana
Man chaman jagah ent koha
Man tara naameintag wate
Mana sawgind deheg ent
Mani dost e tao mani
Mann jata deer gind
Mann nazan pa wate
Mann pa marad nazina
Mann pa murad nazineena
Marchi mahrang ro ba roo
Marchigein dost gap baz
Maroochi jah jata pada
Maruchan bey yar o madad
Maruchi ey dil a uman bootag
Mausami sachan atkagan
May huduka wahag o hubbani
Mehr dilkash be asar ghum
Mehr-e-gulin gape
Mubarak mani salonk
Muredan neshtago
Nadran tai mana nazeiney
Nazana parchiya zahrey
Nazar paden who alam
Nural talk
O dilberi mane dil-e-burth
O gulen hani gul kehebani
O kaputh bali lyari ya guwar
O mane raje janin adam zad
O mani chamrouk mane zirde
O metage mahin jan biya
Pada balouch pada balouch
Pade palunpa mane
Pahreiztaat watara cha
Pattarey pullen biya pada
Pol goden dost o mahrama
Qadire kandi shaluken
Qasid gule hala bedi
Rouk ent pari chardahe
Sad shugr ge shugr geren
Sad shugr geren sad wara
Sahogenden tai sarey saha
Sar kann et zeri nudan
Shank dayan eda uda
Shap gushi ruch naban
Shapa sar begir
Shapi ke bam mayari
Shar zana ke waba
Shing sahte wate bekana
Siyahin shapani nauk tao
Suchi sasa o tranag bun
Suhbi mahlahen guwarbama
Suhragin warna tai sara
Tahil o nazani humsafar
Tai tahlane teran
Tai tranagi niyadane shap
Tai zulmaane tappas ent
Tao bejan tazhn
Tao mani jind o zinde
Tara ey dedagan dista
Tazahin askool
Teetanale teetanale
Teetanlane teetanale
Track - 01
Track - 02
Track - 03
Track - 04
Track - 05
Track - 06
Track - 07
Track - 08
Track - 09
Track - 10
Trund kane taw ke
Wahaga koor kang
Wahde shinege tai
Wahde tayarin dast
Wash gushin qomri
Wati borwana morwarid
Yak barey dust agan tao
Yak-e-patara gowat ba
Yak jenake man gedi
Yak jenakey man
Zama kharabi sanam
Zinda bibi inqlab
Zinde nagigein shar
Video Songs will be added soon
.
.
.
 


 

 

All Right Reserved - Copyright @ balochi-songs.com

 

Home | Privacy Policy | Sitemap | Link Exchange | Contact Us

.